SESIZARE privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 39 din 23.01.2014 privind schimbarea datei efectuării Recensământului general al populaţiei şi al locuinţelor, contrar Legii nr. 90 din 26.04.2012

I. Obiectul sesizării.

Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (l) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. art. 38 alin. (l) lit. g), 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin prezenta sesizare şi ţinând cont de dispoziţiile art. 135 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, autorii sesizării solicită respectuos controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 39 din 23.01.2014 cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2014, în partea privind efectuarea Recensământului populaţiei şi al locuinţelor pe teren şi anume a sb.pct. 3 din pct. 1 denumit “Pregătirea şi efectuarea Recensământului populaţiei şi al locuinţelor (RPL) din anul 2014” lit. A al Cap. VII prin care Guvernul a stabilit perioada de 12-25 mai (2014) pentru efectuarea recensământului menţionat.

II.   Cadrul normativ pertinent.

2.1. Constituţia Republicii Moldova 

Articolul 7
Constituţia, Lege Supremă

Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Articolul 66
Atribuţiile de bază

Parlamentul are următoarele atribuţii de bază:

a) adoptă legi, hotărîri şi moţiuni;

b) declară referendumuri;

c) interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării;

d) aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului;

e) aprobă doctrina militară a statului;

f) exercită controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele şi în limitele prevăzute de Constituţie;

g) ratifică, denunţă, suspendă şi anulează acţiunea tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova;

h) aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui;

i) exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului economic şi de altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumuturile şi creditele de stat din surse străine;

j) alege şi numeşte persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege;

k) aprobă ordinele şi medaliile Republicii Moldova;

l) declară mobilizarea parţială sau generală;

m) declară starea de urgenţă, de asediu şi de război;

n) iniţiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele societăţii;

o) suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale, în cazurile prevăzute de lege;

p) adoptă acte privind amnistia;

r) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi.

Articolul 72
Categorii de legi

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare. […]

(4) Legile ordinare intervin în orice domeniu al relaţiilor sociale, cu excepţia celor rezervate legilor constituţionale şi legilor organice.

Articolul 102
Actele Guvernului

(1) Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii.

(2) Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.

 

2.2. Lege privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003

Articolul 9. Corelaţia actelor normative

(1) Corelaţia actelor normative diferite după puterea lor juridică se stabileşte în funcţie de competenţa şi statutul autorităţii publice emitente, precum şi de caracterul actelor.

(2) Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale trebuie să corespundă întocmai prevederilor constituţionale, legilor, precum şi hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.

2.3. Legea nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014

Articolul 4. Perioada de efectuare şi data recensămîntului

(1) Recensămîntul se va desfăşura în perioada 1–14 aprilie 2014. În perioada de desfăşurare a recensămîntului se efectuează înscrierea datelor şi informaţiilor despre populaţie şi locuinţe în chestionarele de recensămînt, aprobate de Biroul Naţional de Statistică.

(2) Data recensămîntului reprezintă înregistrarea informaţiei despre populaţie şi locuinţe conform situaţiei de fapt existente la ora 00.00 din ziua de 1 aprilie 2014 şi este considerată drept moment de referinţă al recensămîntului.

III. Circumstanţele de fapt şi argumentele de drept.

Întru examinarea completă, multe-aspectuală a circumstanţelor de fapt şi de drept, considerăm oportun a expune succint şi în ordine cronologică argumentele pertinente şi utile speţei, ce vor proba cu certitudine neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale contestate.

Astfel, la 26.04.2012 Paramentul Republicii  Moldova a adoptat Legea nr. 90 cu privire la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014.

Conform art. 4 alin. (1) din Legea în referinţă, s-a stipulat expres că recensământul se va desfăşura în perioada 1–14 aprilie 2014 […], iar conform alin. (2) al aceluiaşi articol s-a stabilit că data recensământului reprezintă înregistrarea informaţiei despre populaţie şi locuinţe conform situaţiei de fapt existente la ora 00.00 din ziua de 1 aprilie 2014 şi este considerată drept moment de referinţă al recensământului.

Potrivit art. 15 din legea menţionată, Guvernul în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia, urma să adoptate actele normative necesare pentru aplicarea legii şi să aducă actele sale normative în concordanţă cu conţinutul acesteia.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 21.12.2012 privind acţiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014, Guvernul, conform pct. 1 a stabilit, de asemenea că recensământul populaţiei şi al locuinţelor se va efectua în perioada 1-14 aprilie 2014, în conformitate cu art.4 al Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014, iar conform pct. 2 s-a aprobat Planul de acţiuni cu privire la organizarea şi efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor […], conform anexei nr.1.

În acest context şi nemijlocit la obiectul sesizării menţionăm că prin pct. 19-21 din Planul de acţiuni cu privire la organizarea şi efectuarea recensământului populaţiei, iniţial Guvernul a stabilit acţiunile necesare conform dispoziţiilor legale enunţate, stipulându-se expres perioada de efectuare a recensământului în perioada 1–14 aprilie 2014, precum urmează (cităm un extras din Plan):

Nr.
d/o

Denumirea acţiunilor

Termenul de executare

Executorii

19.

Efectuarea vizitei preliminare în gospodăriile din sectorul repartizat pentru verificarea şi actualizarea listei unităţilor de recenzare

30 şi 31 martie 2014

Recenzorii

20.

Efectuarea recenzării populaţiei şi a locuinţelor prin vizitarea fiecărei gospodării casnice şi completarea chestionarelor de recensămînt

1-14 aprilie 2014

Recenzorii

21.

Efectuarea controlului gradului de cuprindere şi a calităţii datelor înregistrate în chestionarele de recensămînt în gospodăriile selectate (ancheta de control postenumerare)

18-28 aprilie 2014

Recenzorii-controlori

Prin Hotărârea de Guvern, în parte contestată cu prezenta sesizare, Guvernul, ilegal de jure a schimbat perioada de efectuare a recensământului din 1–14 aprilie 2014 la 12-25 mai (2014).

În acest context, menţionăm că potrivit art. 102 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, precum şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 780 din 27.12.2001, este stipulat expres că actele normative de executare a legilor, hotărârilor sau ordonanţelor Guvernului se emit în conformitate cu normele care le dispun.

Conform Hotărârii Curţii Constituţionale din 06.09.2013 privind controlul constituţionalităţii punctului 18 din Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009 (Sesizarea nr. 24g/2013) şi cu referire la dispoziţiile invocate ale art. 102 alin. (2) din Constituţie, Curtea a statuat că: „În corespundere cu norma constituţională invocată, Curtea a menţionat că, actele normative subordonate legii trebuie să fie în conformitate cu acestea din urmă, în înţelesul de a nu cuprinde dispoziţii contrare sau a avea ca obiect de reglementare raporturi primare care sunt de domeniul legii şi urmează a fi emise în limitele competenţei organului de stat respectiv.

Actul normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia”.

De asemenea, Curtea a statuat în jurisprudenţa sa (Hotărârea nr. 14 din 18 martie 1999 cu privire la interpretarea unor dispoziţii din art. 94 alin. (2) şi art.102 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova) că: „[…] actele Guvernului dezvoltă şi concretizează dispoziţiile legii. Latura tehnică a adoptării hotărârilor executivului este reglementată de norme legislative. Ele sunt emise (adoptate) în baza şi în vederea executării legii pentru naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice”.

 

IV.   Solicitarea autorului sesizării.

În contextul celor expuse şi în temeiul normelor solicitate, ţinând cont că circumstanţele de fapt şi de drept expuse ridică probleme de drept, solicităm respectuos Înaltei Curţi de Jurisdicţie Constituţională:

  1. Primirea spre examinare şi declararea admisibilă a prezentei sesizări;
  2. Examinarea în regim de urgenţă a prezentei sesizări.
  3. Exercitarea controlului constituţionalităţii şi declararea neconstituţională a Hotărârii  Guvernului nr. 39 din 23.01.2014 cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2014, în partea privind efectuarea Recensământului populaţiei şi al locuinţelor pe teren şi anume a sb.pct. 3 din pct. 1 denumit “Pregătirea şi efectuarea Recensământului populaţiei şi al locuinţelor (RPL) din anul 2014” lit. A al Cap. VII prin care Guvernul a stabilit perioada de 12-25 mai (2014) pentru efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor pe teren.

Autori ai sesizării: Mihai GHIMPU, Valeriu MUNTEANU, Gheorghe BREGA

Tags:

Scrie un comentariu: