Proiect pentru restabilirea dreptului de vot al studenţilor şi celor plecaţi peste hotare, restricţionat de PLDM şi PCRM

proiect

LEGE
pentru modificarea şi completarea
Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. — Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 53 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor, care stau în rând la secţia de votare respectivă, să-şi realizeze drepturile, informând despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.”.

2. La articolul 84:

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:

a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;

b) să prezinte carnetul de student al instituţiei de învăţământ din localitatea respectivă;

c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii.”

Art. II. — Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997

Prin modificărilor adoptate conjunctural la 3 mai curent, în Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 au fost operate modificări antidemocratice, menite să limiteze dreptul cetăţenilor la exprimarea liberă a voinţei politice.

Derapajele antidemocratice admise aduc o gravă atingere dreptului la vot garantat de Constituţie şi contribuie la suprimarea principiilor fundamentale ale statului de drept.

Prezentul proiect de lege vine să înlăture deficienţele comise de legislatori, restabilind posibilitatea studenţilor şi elevilor de a vota în raza unităţilor administrativ teritoriale în care îşi fac studiile, precum şi reconferind dreptul birourilor electorale de a prelungi, în caz de necesitate, termenul votării.

Considerăm oportună revenirea la prevederile legale anterioare, căzute pradă unui târg politic ruşinos, care asigură un grad mai înalt de participare la vot şi, implicit, o sporire a reprezentativităţii şi a responsabilităţii corpului legislativ ales.

Este evidentă necesitatea acordării birourilor electorale a dreptului de prelungire a termenului votării, în cazul când alegătorii care stau în rând la secţia de votare nu au reuşit să-şi exercite dreptul la vot, asigurarea exercitării acestui drept fundamental fiind o obligaţia a statului. Cu atât mai mult că la scrutinele anterioare au fost atestate cazuri când cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare nu şi-au putut exprima votul din cauza unor asemenea impedimente organizaţionale.

La fel, credem că privarea unei mari categorii de cetăţeni, cum ar fi studenţii şi elevii care îşi fac studiile în altă localitate, de dreptul la vot reprezintă o greşeală reparabilă prin proiectul de faţă. Numărul sporit al tinerilor care îşi fac studiile în instituţiile de învăţământ din afara localităţilor de baştină, precum şi dificultatea deplasării în localitatea de reşedinţă, poate genera un absenteism politic periculos în rândul tinerei generaţii şi poate avea repercusiuni grave asupra atitudinii civice ulterioare.

Scrie un comentariu: