Lege privind modificarea legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (taxă folosirea drumurilor)

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE

Lege
privind modificarea legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 221 din 19.10. 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Articolul I. – Art. V se completează cu un nou alineat (3) cu următorul conținut:

„Guvernul în termen de 60 de zile de la publicarea legii, va asigura punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3484 alineatul (2) lit. b) a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007)”

Articolul II. – Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege
privind modificarea legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 221 din 19.10. 2012

Odată cu adoptarea prevederilor legale referitoare la taxa pentru folosirea drumurilor naționale de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, legiuitorul a specificat în art. 3484 modul de calcul și achitare a taxei. Astfel taxa poate fi achitată la:

„a) la posturile (birourile) vamale prin intermediul unei instituţii financiare, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii;

b) la punctele autorizate desemnate de autoritatea abilitată a administraţiei publice centrale, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii.”

Dacă posturile (birourile) vamale existau deja la momentul operării modificărilor legislative, atunci punctele autorizate desemnate de autoritatea abilitată a administraţiei publice centrale urmau să fie create/constituite ulterior de către Guvern. Constatăm că prevederile stabilite la al (2) lit. b) art. 3484  nu au fost realizate de Guvern.

Neexecutarea acestor prevederi creează un șir de impedimente/dificultăți persoanelor care cad sub incidența acestor prevederi.

Astfel persoanele care intră în Republica Moldova prin regiunea de est a Republicii, nu au posibilitatea să achite această taxă din simplul motiv că nu au unde, fiind nevoiți ulterior să achite amenzi pentru neachitarea taxei.

Pe lângă disconfortul major creat acestei categorii de persoane, Republica Moldova practic ratează un venit considerabil. O altă problemă este faptul că persoanele care totuși au achitat taxa pentru folosirea drumurilor pentru o anumită perioadă, nu au posibilitatea prelungirii acestei perioade, alta decât să se întoarcă înapoi la postul vamal.

Proiectul de lege în cauză vine să acopere această prevedere permisivă, obligând Guvernul să selecteze în termenul indicat în lege operatorii, care în numele statului vor colecta această taxă.

Scrie un comentariu: